/ در رام, رام تبلت, رام موبایل / توسط

مجموعه کامل فایل های فلش lenovo

مجموعه کامل فایل های فلش lenovo

The complex will update all files from this collection are free.

Date Updated: 17/02/2016
۱۳۹۴-۱۱-۲۸ ۱۱:۱۸ AM
Copy is authorized. Source: www.shoprom.ir

A3300HV_A442_01_22_141030_ROW_USER.rar – 849.0 MB
A3300T_A442_01_46_140928_CN_DCC.rar – 678.1 MB
A3500 Arabic.rar – 876.0 MB
a3500-f_a442_01_34_140904_row.rar – 1.0 GB
a3500-h_a442_01_31_140717_row.rar – 1.1 GB
a3500-h_a442_01_31_140717_row.rar – 1.1 GB
A3500FL_A442_01_27_141127_ROW.rar – 1.0 GB
a5500hv_a442_001_019_130808_row.rar – 756.2 MB
A7600F_A442_000_016_140627_ROW.rar – 726.5 MB
A7600HV_A442_000_013_140526_CN.rar – 777.0 MB
a7600h_a442_001_019_140807_row.rar – 749.7 MB
b6000_a442_001_023_140811_ww_call.rar – 699.3 MB
B8000_A442_001_020_140620_WW_3GCALL.zip – 721.1 MB
K50-T5_USR_ST1529_5.1063.1_1507131653_MP6V3.zip – 972.9 MB
K800_4.04_bb_v1.rar – 288.0 MB
K860_1_S_2_03_0172_121224_szb.zip – 263.5 MB
K900_ROW_1_S_2_009_0131_130727_EasternEurope_DVT3_CPUsign_full_2.rar – 650.6 MB
K910L_S214_140523-qsb_user_1405231101_2.7z – 1.2 GB
K920_ROW_S141_150109_SD_Update.rar – 1.4 GB
Lenovo p700i.zip – 250.9 MB
Lenovo S750 4.2.1.zip – 865.6 MB
Lenovo S870e 4.0.4.zip – 397.6 MB
Lenovo S880i 4.0.4.zip – 718.2 MB
Lenovo S890 4.1.1.zip – 699.5 MB
Lenovo S898T 4.2.2.zip – 551.4 MB

Lenovo S898T_2B 4.2.2.zip – 779.8 MB
Lenovo S920 4.2.zip – 350.6 MB
Lenovo_k3_S034_141225_del_jl_guduke.zip – 406.7 MB
Lenovo_K910e_VibeUI_V2.0_1445_.zip – 647.1 MB
LeWa_Lenovo_P700I_ROM_13.06.28_320b9.zip – 52.0 MB
P70-A_USR_S127_1501221730_MP13V1_BMAIN_ROW.7z – 1.1 GB
P70-t_USR_S129_1501211200_MP13V1_BMAIN_CN_DCC.rar – 751.0 MB
P700-S4ROW-ZW_4.0.4.zip – 245.4 MB
P770.zip – 528.6 MB
P780.zip – 704.1 MB
S1-37AH0_0_T_S_1_001_6112_111207.rar – 153.0 MB
S2-38AH0_0_S_2_003_0056_120705.rar – 294.2 MB
S560_ROW_S123_GAPPS_DEODX.zip – 204.9 MB
S6000L_Open_Source_20130823.tar.gz – 343.4 MB
S820_ROW_S124_140404.rar – 694.5 MB
S880.zip – 353.5 MB
S930.zip – 1.2 GB
stock-rom-a800_s108.zip – 342.4 MB
TABS8-50LC_S139_141010_WW14_BMAIN_ROW_US.rar – 1.1 GB
VIBEROM_V1.0_1351_3_DEV_S650_NK_W_8CC9.zip – 553.5 MB
VIBEROM_V1.0_1351_ST_K860i_8CC9_szb_2.zip – 486.6 MB
VIBEUI_V2.0_1503_7.16.1_ST_S658t_NK_W_855A.zip – 648.6 MB
VIBEUI_V2.0_1503_7.254.1_ST_K910_NK_W_855A.zip – 747.2 MB
VIBEUI_V2.0_1507_5.77.1_ST_S60-t_qpst.7z – 830.9 MB
YDSS_p700i_ics4.0.4_20120915.zip – 164.4 MB
A1000F_A412_01_23_130822_ROW_USER.rar – 377.7 MB
A1000LF_A412_01_05_130705_USER.rar – 306.7 MB
A2107A_A404_301_008_130617_MOV.rar – 650.7 MB
A2107A_F_S484_121211_user.zip – 720.5 MB
A3000-F fix package.rar – 492.0 MB

A3000_A422_005_030_140507_WW_SMS_FUSE.rar – 517.3 MB
a3300.zip – 136.2 MB
A3300GV_A442_01_44_140924_ROW_USER.rar – 684.8 MB
A3300T_A442_01_46_140928_CN_DCC.rar – 678.1 MB
A606_USR_S021_140819_ROW_CN.rar – 568.4 MB
A616_USR_S023_1501101730_V1_MP_CN.rar – 689.3 MB
A660_update_S019_to_S025.zip – 249.5 MB
A668t_S223_20140830_DCC.rar – 678.9 MB
A680_ROW_S322_140403.rar – 1.0 GB
A690e_USR_S018_1501291831_Q1125.1_BMAIN_CT_OTA-Full.zip – 541.4 MB
A700e_S412_120815_user_buildslave.rar – 668.1 MB
A706.zip – 1022.8 MB
A768t_USR_S082_1408221544_Q1004502.2_ST_CMCC_CN.rar – 592.8 MB
A780e_SmartLauncher_root_20150201.zip – 305.8 MB
A789_s235_buyingjie.zip – 138.3 MB
A820t_S301_130206 (01.08.2013 by linerty).zip – 307.4 MB
A820_S135_130322.7z – 373.9 MB
A850_S128_140627_ROW.rar – 776.1 MB
A859_ROW_S121_140518.rar – 1.1 GB

A880_S020_140109_jb5.rar – 508.3 MB
A938t_USR_ST1505_5.29.1_1501271758_MP13V1.1_CMCC_CN.rar – 909.2 MB
FlashFarsi A2107a-H.FullFa.rar – 605.3 MB
Lenevo A2107 4.0.zip – 100.9 MB
Lenovo A398T_2B SC8830 4.1.2.zip – 113.3 MB
Lenovo A586 4.0.4.zip – 205.2 MB
Lenovo A590.zip – 737.7 MB
Lenovo A630 4.0.4.zip – 753.9 MB
Lenovo A630T 4.0.4.zip – 378.8 MB
Lenovo A690 2.3.6.zip – 141.4 MB
Lenovo A766 4.2.1.zip – 429.0 MB
Lenovo A800 4.0.4.zip – 342.4 MB
Lenovo A806 Multi-language cwm _2B root _2B _ play _2B xperia keyboard.rar – 737.3 MB
Lenovo A828T 4.2.2.zip – 452.8 MB
Lenovo A830 4.2.1.zip – 768.3 MB
Lenovo A889 4.2.2.zip – 493.2 MB
LENOVO_A3000H_Android4.2.2_07052013_CALL.rar – 520.4 MB
Lenovo_A529_S185_140609_).zip – 463.1 MB
Lenovo_A670t_S118_SD___ROM.zip – 399.5 MB
Lenovo_A790e_S023_SD-Card_Update.zip – 97.9 MB
Lenovo_A798T_4.0.4_).zip – 353.5 MB
Lenovo_A820E_baiduyunROM37_13110401.zip – 223.2 MB
Lenovo_A916_USR_S1205_141013.zip – 565.5 MB
LeWa_Lenovo_A750_ROM_13.01.11_16779.zip – 182.4 MB
S124_Driver6592 and Flash Tool for A850_2B.rar – 873.0 MB
T2-A7-10F_S000040_150106_PRC.zip – 1.2 GB
A10-70L_S114_150908_ROW.rar – 1.3 GB
A10_80HC_A442_000_016_140930_CN.rar – 454.6 MB
A228t_USR_S231_1407072000_WW16_DEV_CN.zip – 417.7 MB
A238t_USR_S233_1409091800_WW16_DEV_CN_With_FlashTool.zip – 402.3 MB
A269i_S021_131031_multilanguage.rar – 185.3 MB
A269_S020_130819.7z – 147.5 MB
A288t_S139_120608.rar – 154.9 MB
A3000-F fix package.rar – 492.0 MB
A308t_S502_131210.zip – 230.5 MB
A316i_ROW_S034_140116.rar – 453.4 MB
A320t_USR_S323_1411122108_MP3V1.11_BMAIN_CMCC_CN.rar – 540.9 MB
A328t_S212_140730.rar – 707.4 MB
A328_ROW_S324_141116.rar – 1.3 GB
A369i_ROW_S201_140610.rar – 495.4 MB
A390.zip – 430.7 MB
A516.zip – 811.2 MB

A7-30DC_S129_150831_ROW.rar – 958.2 MB

A7-30GC_S120_150825_ROW.rar – 956.5 MB
A7-30HC_S126_150824_ROW.rar – 958.6 MB
A8-50F_S000037_151023_ROW.7z – 893.0 MB
A8-50LC_S035_151016_ROW.rar – 980.0 MB
A8-50L_S000034_150918_ROW.7z – 922.5 MB
Lenovo A300T SC8810 2.3.5.zip – 241.6 MB
Lenovo A308T 2.3.zip – 229.8 MB
Lenovo A316 2.3.6.zip – 201.6 MB
Lenovo A318T 2.3.zip – 205.3 MB
Lenovo A376 SC8825 4.0.3.zip – 289.9 MB
Lenovo A390T.zip – 252.3 MB
Lenovo A60_2B 2.3.6.zip – 201.5 MB
Lenovo_A278t_S232_130814.rar – 298.3 MB
Lenovo_A319_ROW_DS_S308_150115-Farsi.zip – 921.3 MB
Lenovo_A396_S215_140801_(.zip – 385.7 MB
Lenovo_A398t_S227_140604_.zip – 235.9 MB
Lenovo_A60_Plus_2.3.6_).zip – 201.5 MB
Lenovo_A66_2.3.6_(.zip – 184.6 MB
Tab2-A7-30H_S000019_150205_ROW.rar – 1.1 GB
VIBEUI_V2.0_1516_5.51.1_ST_S60-w_qpst1.zip – 948.0 MB
YT2-1050L_USR_S000066_1410301706_WW21_ROW.rar – 1.3 GB
YT2-830LC_S100191_151119_ROW_fast_.7z – 1.3 GB

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

رضایی

مدیر وب سایت شاپ رام www.shoprom.ir مدیر وب سایت خبری www.newskh.ir مدیر وب سایت خبری www.newsteh.ir مدیر وب سایت www.newea.ir

نوشته های مشابه

مجموعه کامل فلش تولز

مجموعه کامل فلش تولز مجموعه کامل فلش تولز Sp_Flash_Tools_Collection SP-Flash-Tool-v3.1316.0.150.zip - 7.4 MB SP-Flash-Tool-v3.1328.0.183.zip - 7.1 MB SP-Flash-Tool-v3.1332.0.187.zip - 7.1…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + 9 =